HĺadaĚ:
NeprihlŠsenż
[PrihlŠsiĚ sa | RegistrovaĚ sa]
NŠkupnż koöŪk
VŠö koöŪk je prŠzdny.
0Poloěky v koöŪku:
‚ā¨0.00Spolu:
 
InformŠcie
Druhov tovaru: 282
SkupŪn tovaru: 21
Ceny: Euro
 
Mena
 
Jazyk
 
Zasielanie sprŠv
Chcete byĚ informovanŪ o novinkŠch?
E-mail:
 
Ochrana √ļdajov
Ochrana údajov
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a pouŇĺitím tretou osobou. Sú pouŇĺité iba pre komunikáciu so zákazníkom.

Klient dáva súhlas v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (√Įalej len "zákon"), aby spolo√®nos¬Ě
Archa Bellus Design, spracovávala jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a telefónne √®íslo at√Į. s cie¬ĺom vyhotovenia výrobkov,
poskytnutia sluŇĺieb a komunikácie medzi klientom a spolo√®nos¬Ěou Archa Bellus Design. Vyššie uvedený súhlas ude¬ĺuje klient spolo√®nosti
Archa Bellus Design na dobu 3 rokov. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s platnou právnou úpravou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovo¬ĺné.

Súhlas dáva klient po zadaní objednávky. V prípade, Ňĺe klient chce odvola¬Ě svoj súhlas, vykoná tak formou elektronickej komunikácie, teda zaslaním e-mailu.
V prípade, Ňĺe spolo√®nost Archa Bellus Design obdrŇĺí Ňĺiados¬Ě klienta o odstránenie jeho údajov, vykoná tak najneskôr do 30 dní odo d√≤a doru√®enia tejto Ňĺiadosti.
Novinky
 
Obĺķbenż tovar
 
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.