Hada:
Neprihlsen
[Prihlsi sa | Registrova sa]
Nkupn kok
V kok je przdny.
0Poloky v koku:
€0.00Spolu:
 
Informcie
Druhov tovaru: 282
Skupn tovaru: 21
Ceny: Euro
 
Mena
 
Jazyk
 
Zasielanie sprv
Chcete by informovan o novinkch?
E-mail:
 
Obch. podmienky a reklamaèný poriadok
Podmienky

      Obchodné znaèky, názvy a logá (kolektívne Obchodné známky) znázornené na stránke www.archabellus.sk sú obchodné známky Archa Bellus Design. Obsah stránky, ani jeho èasti, názvy a fotografie sa nesmú použi bez písomného súhlasu Archa Bellus Design. Všetky dizajny a návrhy sú chranené autorským právom.

     Všetky naše produkty sú ruène zhotovené, preto je možné, že sa objavia jemné variácie medzi vzorkami a finálnym produktom. Spoloènos Archa Bellus Design si vyhradzuje právo kedyko¾vek upravi ceny produktov, obsah stránky alebo jej èasti bez predošlého upozornenia. Akáko¾vek zmena ceny produktu sa nebude týka už zadaných objednávok. Pri upravených objednávkach dodáme vzorky textov a úprav na odsúhlasenie finálnej verzie produktu. Tieto sú obyèajne klientovi zaslané elektronicky alebo poštou. V prípade, že si klient praje obdrža vzorky poštou je nutné nás o tom vopred informova. Táto vzorka je spoplatnená na základe platného cenníka alebo odsúhlasenej sumy vzorky klientom. (Tá závisí od použitia materiálu a iných cenotvorných prvkov).

     Za overenie správnosti textov, mien ako aj výber farieb je zodpovedný klient. Pri potvrdení objednávky budeme žiada písomné potvrdenie o tom, že text je v poriadku a nie je nutné ho opravova, a to e-mailom alebo listom. Na výrobe objednávky sa nezaène pracova, pokia¾ klient nepotvrdí všetky detaily, texty a úpravy a dá nám zvolenie na zaèatie produkcie. Všetky elektronické potvrdenia klienta sú oznaèené dátumom a uložené. Akéko¾vek úpravy, ktoré klient bude žiada po zaèatí produkcie a tlaèe, ktoré zavinia dodatoèné náklady, budú hradené klientom. Akéko¾vek chyby a závady na výrobe a poèas výroby zo strany Archa Bellus Design budú hradené na náklady spoloènosti.

     Archa Bellus Design nenesie žiadnu zodpovednos za nesprávne upravené texty pozvánok, oznámení a iných doplnkov, ak neboli riadne skontrolované klientom pri potvrdení vzorky. Klient je taktiež zodpovedný za použitie akýchko¾vek básní, textov, loga alebo úryvkov chránených autorskými právami, v prípade že si praje takého použi. Akonáhle obdržíme potvrdenie vzorky od klienta a pripísaní celkovej sumy objednávky na úèet spoloènosti Archa Bellus Design, zaèína výroba objednávky, ktorá môže trva po dobu 4-6 týždòov.

      Objednávky zadané na území SR alebo ÈR sú zasielané kuriérom alebo poštou. Archa Bellus design nenesie zodpovednos za stratu tovaru pri preprave. V prípade akýchko¾vek pripomienok Vás prosíme, aby ste nás ihneï kontaktovali.  Vzniknutú situáciu sa budeme snaži vyrieši k obojstrannej spokojnosti. V prípade reklamácie Vás prosíme pozrie si reklamaèný poriadok.

     Všetky* pozvánky, oznámenia a karty nesú meno Archa Bellus Design na zadnej strane produktu, ako aj informáciu o internetovej stránke. *netýka sa menoviek a malých kartièiek

      Naše produkty nie sú hraèky. Nako¾ko sú pri ich výrobe použité malé doplnky, èasti a ozdoby, ktoré sú ¾ahko odnímate¾né, doporuèujeme Vám, aby boli držané mimo doh¾adu a dosahu malých detí a bábätiek.

Zrušenie Objednávky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci môže Objednávku zruši najneskôr v lehote 12 hodín od momentu doruèenia Objednávky spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN.
 2. V prípade, ak Obchodné podmienky umožòujú kupujúcemu Objednávku zruši, môže Kupujúci zruši objednávku zaslaním e-mailu na adresu archabellus@archabellus.sk , v ktorom zrozumite¾ným spôsobom uvedie skutoènos, že Objednávku zrušuje, dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj èíslo Objednávky (ID objednávky) ak bolo Kupujúcemu doruèené Potvrdenie objednávky s uvedením èísla Objednávky (ID objednávky).
 3. V prípade zrušenia Objednávky pod¾a predchádzajúceho bodu si spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN nebude úètova voèi Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpi od Kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dòa prevzatia doruèeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu.
 5. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uvies najmä svoje meno, èíslo Objednávky (ID objednávky) a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúèa, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomne formou listu doruèeného na adresu sídla spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN spolu s vráteným Tovarom pod¾a bodu 7 tohto èlánku.
 6. Na to, aby bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho v zmysle bodu 3 tohto èlánku úèinné, je potrebné, aby odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo v 7 pracovný deò lehoty spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN doruèené (nielen odoslané na poštovú prepravu).
 7. Spolu s odstúpením od Kúpnej  zmluvy je Kupujúci povinný vráti  spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN objednaný Tovar, a to na adresu Archa Bellus Design s.r.o., Okružná 3, 821 04 Bratislava. Tento spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN odporúèa zasla ako balík doporuèenou zásielkou. Do balíka treba priloži  kópiu faktúry, ktorá bola zaslaná s Tovarom.
 8. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí by Objednaný tovar spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opaènom prípade má spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN právo na peòažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peòažnú náhradu má spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN právo si uspokoji z kúpnej ceny, ktorú je povinná vráti v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.  V takomto prípade poh¾adávka spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN  na peòažnú náhradu zanikne zapoèítaním oproti poh¾adávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od zaèiatku zrušuje. V takom prípade je spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN  povinná:
  a. prevzia Objednaný Tovar spä od Kupujúceho , a
  b. vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dòa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový úèet Kupujúceho, pokia¾  sa Kupujúci a ARCHA BELLUS DESIGN nedohodnú inak; bod 9 tohto èlánku tým nie je dotknutý.
 10. Spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN si vyhradzuje právo zadrža  vrátenie kúpnej ceny za Tovar, a to až do jeho vrátenia spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN Kupujúcim.
 11. V prípade, ak doruèený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, je spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN zároveò povinná Kupujúcemu vráti náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.
 12. Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sažnosami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými spoloènosou ARCHA BELLUS DESIGN obraca na spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN, a to písomne na adresu ARCHA BELLUS DESIGN s.r.o., Okružná 3, 82104 Bratislava., alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu archabellus@archabellus.sk .
 13. Spoloènos  ARCHA BELLUS DESIGN je oprávnená odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednaný Tovar nie je možné doda z dôvodu, že bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN ho akýmko¾vek spôsobom zaobstara, vyrobi, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia  príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od  Kúpnej zmluvy spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN pod¾a tejto zmluvy je úèinné dòom doruèenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpi od Kúpnej zmluvy môže spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doruèenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho urèenú v Objednávke. 

 

Reklamaèný poriadok Internetového obchodu

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamaèný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovate¾a v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru.
 2. Prevádzkovate¾om Internetového obchodu je spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN s.r.o., so sídlom Macharova 3, 851 01 Bratislava, IÈO 45 729 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka èíslo: 67809/B (ïalej aj ako „ARCHA BELLUS DESIGN“).
 3. Internetovým obchodnom sa na úèely tohto reklamaèného poriadku rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoloènosou ARCHA BELLUS DESIGN na internetovej stránke www.archabellus.sk , t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.archabellus.sk
 4. Kupujúcim sa pre úèely tohto reklamaèného poriadku rozumie akáko¾vek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN,  objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný  a predávaný spoloènosou ARCHA BELLUS DESIGN.
 5. Tovarom sa pre úèely tohto reklamaèného poriadku rozumie akýko¾vek produkt, výrobok alebo vec, konkrétne uvedené v Internetovom obchode ktorý ponúka ARCHA BELLUS DESIGN na predaj prostredníctvom Internetového obchodu
 6. Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamaèným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

 

II. Zodpovednos za vady

 1. Spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.
 2. Spoloènos ARCHA BELLUS DESIGN nezodpovedá za vady vzniknuté:
 1. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúèaniami spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN,
 2. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s oh¾adom na teplotu, prašnos, alebo vlhkos prostredia, prípadne z dôvodu priameho slneèného žiarenia,
 3. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN reklamáciu zamietne ak zistí, že príèinou vady nie je vadnos Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN má právo zamietnu reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho èas je podstatne zneèistená alebo nespåòa základne predpoklady pre hygienicky bezpeèné predloženie Tovaru do reklamaèného procesu.
 1. Kupujúci je povinný na reklamáciu predloži kompletný Tovar, t.j. všetky jeho èasti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho èasti.
 2. S oh¾adom na špecifickos výrobkov, ktoré su vyrábané ruène a nie použitím strojov, môžu nasta minimálne odchýlky medzi vzorkou a predmetným zakúpeným produktom. 

III. Spôsob vybavenia reklamácie

 1.  Kupujúci je povinný prezrie doruèený Tovar bezodkladne po doruèení  objednaného Tovaru a v prípade, ak má doruèený Tovar akéko¾vek vady (napr. je doruèený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doruèený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doruèený Tovar spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN písomne alebo osobne reklamova a Tovar vráti, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dòa kedy si mohol Kupujúci doruèený Tovar prezrie, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dòa kedy mohol Kupujúci vady zisti, ak má tovar skryté vady.
 2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uvies:
 1. meno a priezvisko Kupujúceho,
 2. èíslo Objednávky (ID objednávky),
 3. charakteristiku doruèeného a reklamovaného Tovaru,
 4. zrozumite¾ným, konkrétnym a jednoznaèným spôsobom uvies, v èom spoèíva vadnos  doruèeného Tovaru.
 1. Písomná reklamácia musí by zrete¾ne oznaèená ako „Reklamácia“. V prípade ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zasla ako balík doporuèenou zásielkou, a to na adresu ARCHA BELLUS DESIGN s.r.o., Okružná 3, 82104 Bratislava. Do balíka treba priloži  faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu pod¾a  bodu 2 tohto èlánku.
 1. Osobne možno Tovar reklamova  na základe dohody s Kupujúcim, je nutné uvies dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predloži faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.
 1. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 a 4 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.
 1. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:
 1. Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,
 2. Odstránenie vady Tovaru doruèením chýbajúceho Tovaru,
 3. Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,
 4. Primeraná z¾ava z ceny Tovaru,
 5. Odstúpenie od Zmluvy.
 1. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia pod¾a predchádzajúceho bodu 6 urèuje ARCHA BELLUS DESIGN, a to v zásade pod¾a (i) alebo (ii) alebo pod¾a (iii). V prípade, ak to s oh¾adom na charakter vady nie je úèelné alebo dobre možné alebo to od spoloènosti ARCHA BELLUS DESIGN nemožno spravodlivo požadova, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie pod¾a (iv) alebo (v), a to pod¾a vlastnej vo¾by.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie pod¾a  predchádzajúceho bodu do troch pracovných dní odo dòa doruèenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doruèeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru. V prípade, ak ARCHA BELLUS DESIGN informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená pod¾a (iv) alebo (v), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní urèi vo¾bu vybavenia reklamácie pod¾a jedného z uvedených spôsobov; po márnom uplynutí tejto lehoty urèí v lehote  3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácia ARCHA BELLUS DESIGN.
 1. Po urèení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneï, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavi aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trva dlhšie ako 30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpi.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytoèného odkladu po doruèení reklamácie, ak potvrdenie nie je možné doruèi ihneï (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie pod¾a bodu 11).
 1. ARCHA BELLUS DESIGN zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie.
 1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia dôvodná.
Novinky
 
Obben tovar
 
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.