Hľadať:
Neprihlásený
[Prihlásiť sa | Registrovať sa]
Nákupný košík
Váš košík je prázdny.
0Položky v košíku:
€0.00Spolu:
 
Informácie
Druhov tovaru: 282
Skupín tovaru: 21
Ceny: Euro
 
Mena
 
Jazyk
 
Zasielanie správ
Chcete byť informovaní o novinkách?
E-mail:
 
Obch. podmienky a reklamačný poriadok
Podmienky

      Obchodné značky, názvy a logá (kolektívne Obchodné známky) znázornené na stránke www.archabellus.sk sú obchodné známky Archa Bellus Design. Obsah stránky, ani jeho časti, názvy a fotografie sa nesmú použiť bez písomného súhlasu Archa Bellus Design. Všetky dizajny a návrhy sú chranené autorským právom.

     Všetky naše produkty sú ručne zhotovené, preto je možné, že sa objavia jemné variácie medzi vzorkami a finálnym produktom. Spoločnosť Archa Bellus Design si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ceny produktov, obsah stránky alebo jej časti bez predošlého upozornenia. Akákoľvek zmena ceny produktu sa nebude týkať už zadaných objednávok. Pri upravených objednávkach dodáme vzorky textov a úprav na odsúhlasenie finálnej verzie produktu. Tieto sú obyčajne klientovi zaslané elektronicky alebo poštou. V prípade, že si klient praje obdržať vzorky poštou je nutné nás o tom vopred informovať. Táto vzorka je spoplatnená na základe platného cenníka alebo odsúhlasenej sumy vzorky klientom. (Tá závisí od použitia materiálu a iných cenotvorných prvkov).

     Za overenie správnosti textov, mien ako aj výber farieb je zodpovedný klient. Pri potvrdení objednávky budeme žiadať písomné potvrdenie o tom, že text je v poriadku a nie je nutné ho opravovať, a to e-mailom alebo listom. Na výrobe objednávky sa nezačne pracovať, pokiaľ klient nepotvrdí všetky detaily, texty a úpravy a dá nám zvolenie na začatie produkcie. Všetky elektronické potvrdenia klienta sú označené dátumom a uložené. Akékoľvek úpravy, ktoré klient bude žiadať po začatí produkcie a tlače, ktoré zavinia dodatočné náklady, budú hradené klientom. Akékoľvek chyby a závady na výrobe a počas výroby zo strany Archa Bellus Design budú hradené na náklady spoločnosti.

     Archa Bellus Design nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne upravené texty pozvánok, oznámení a iných doplnkov, ak neboli riadne skontrolované klientom pri potvrdení vzorky. Klient je taktiež zodpovedný za použitie akýchkoľvek básní, textov, loga alebo úryvkov chránených autorskými právami, v prípade že si praje takého použiť. Akonáhle obdržíme potvrdenie vzorky od klienta a pripísaní celkovej sumy objednávky na účet spoločnosti Archa Bellus Design, začína výroba objednávky, ktorá môže trvať po dobu 4-6 týždňov.

      Objednávky zadané na území SR alebo ČR sú zasielané kuriérom alebo poštou. Archa Bellus design nenesie zodpovednosť za stratu tovaru pri preprave. V prípade akýchkoľvek pripomienok Vás prosíme, aby ste nás ihneď kontaktovali.  Vzniknutú situáciu sa budeme snažiť vyriešiť k obojstrannej spokojnosti. V prípade reklamácie Vás prosíme pozrieť si reklamačný poriadok.

     Všetky* pozvánky, oznámenia a karty nesú meno Archa Bellus Design na zadnej strane produktu, ako aj informáciu o internetovej stránke. *netýka sa menoviek a malých kartičiek

      Naše produkty nie sú hračky. Nakoľko sú pri ich výrobe použité malé doplnky, časti a ozdoby, ktoré sú ľahko odnímateľné, doporučujeme Vám, aby boli držané mimo dohľadu a dosahu malých detí a bábätiek.

Zrušenie Objednávky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci môže Objednávku zrušiť najneskôr v lehote 12 hodín od momentu doručenia Objednávky spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN.
 2. V prípade, ak Obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu Objednávku zrušiť, môže Kupujúci zrušiť objednávku zaslaním e-mailu na adresu archabellus@archabellus.sk , v ktorom zrozumiteľným spôsobom uvedie skutočnosť, že Objednávku zrušuje, dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj číslo Objednávky (ID objednávky) ak bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky s uvedením čísla Objednávky (ID objednávky).
 3. V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu si spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN nebude účtovať voči Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia doručeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu.
 5. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť najmä svoje meno, číslo Objednávky (ID objednávky) a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúča, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomne formou listu doručeného na adresu sídla spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN spolu s vráteným Tovarom podľa bodu 7 tohto článku.
 6. Na to, aby bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho v zmysle bodu 3 tohto článku účinné, je potrebné, aby odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo v 7 pracovný deň lehoty spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN doručené (nielen odoslané na poštovú prepravu).
 7. Spolu s odstúpením od Kúpnej  zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť  spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN objednaný Tovar, a to na adresu Archa Bellus Design s.r.o., Okružná 3, 821 04 Bratislava. Tento spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka treba priložiť  kópiu faktúry, ktorá bola zaslaná s Tovarom.
 8. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí byť Objednaný tovar spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opačnom prípade má spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN právo na peňažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peňažnú náhradu má spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN právo si uspokojiť z kúpnej ceny, ktorú je povinná vrátiť v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.  V takomto prípade pohľadávka spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN  na peňažnú náhradu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takom prípade je spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN  povinná:
  a. prevziať Objednaný Tovar späť od Kupujúceho , a
  b. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ  sa Kupujúci a ARCHA BELLUS DESIGN nedohodnú inak; bod 9 tohto článku tým nie je dotknutý.
 10. Spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN si vyhradzuje právo zadržať  vrátenie kúpnej ceny za Tovar, a to až do jeho vrátenia spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN Kupujúcim.
 11. V prípade, ak doručený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, je spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN zároveň povinná Kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.
 12. Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými spoločnosťou ARCHA BELLUS DESIGN obracať na spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN, a to písomne na adresu ARCHA BELLUS DESIGN s.r.o., Okružná 3, 82104 Bratislava., alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu archabellus@archabellus.sk .
 13. Spoločnosť  ARCHA BELLUS DESIGN je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednaný Tovar nie je možné dodať z dôvodu, že bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN ho akýmkoľvek spôsobom zaobstarať, vyrobiť, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia  príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od  Kúpnej zmluvy spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN podľa tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doručenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho určenú v Objednávke. 

 

Reklamačný poriadok Internetového obchodu

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru.
 2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN s.r.o., so sídlom Macharova 3, 851 01 Bratislava, IČO 45 729 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67809/B (ďalej aj ako „ARCHA BELLUS DESIGN“).
 3. Internetovým obchodnom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou ARCHA BELLUS DESIGN na internetovej stránke www.archabellus.sk , t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.archabellus.sk
 4. Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN,  objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný  a predávaný spoločnosťou ARCHA BELLUS DESIGN.
 5. Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, konkrétne uvedené v Internetovom obchode ktorý ponúka ARCHA BELLUS DESIGN na predaj prostredníctvom Internetového obchodu
 6. Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

 

II. Zodpovednosť za vady

 1. Spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.
 2. Spoločnosť ARCHA BELLUS DESIGN nezodpovedá za vady vzniknuté:
 1. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN,
 2. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,
 3. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená alebo nespĺňa základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.
 1. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t.j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho časti.
 2. S ohľadom na špecifickosť výrobkov, ktoré su vyrábané ručne a nie použitím strojov, môžu nastať minimálne odchýlky medzi vzorkou a predmetným zakúpeným produktom. 

III. Spôsob vybavenia reklamácie

 1.  Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení  objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doručený Tovar spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN písomne alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.
 2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
 1. meno a priezvisko Kupujúceho,
 2. číslo Objednávky (ID objednávky),
 3. charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,
 4. zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť  doručeného Tovaru.
 1. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a to na adresu ARCHA BELLUS DESIGN s.r.o., Okružná 3, 82104 Bratislava. Do balíka treba priložiť  faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu podľa  bodu 2 tohto článku.
 1. Osobne možno Tovar reklamovať  na základe dohody s Kupujúcim, je nutné uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.
 1. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 a 4 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.
 1. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:
 1. Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,
 2. Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,
 3. Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,
 4. Primeraná zľava z ceny Tovaru,
 5. Odstúpenie od Zmluvy.
 1. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6 určuje ARCHA BELLUS DESIGN, a to v zásade podľa (i) alebo (ii) alebo podľa (iii). V prípade, ak to s ohľadom na charakter vady nie je účelné alebo dobre možné alebo to od spoločnosti ARCHA BELLUS DESIGN nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa (iv) alebo (v), a to podľa vlastnej voľby.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa  predchádzajúceho bodu do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru. V prípade, ak ARCHA BELLUS DESIGN informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa (iv) alebo (v), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov; po márnom uplynutí tejto lehoty určí v lehote  3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácia ARCHA BELLUS DESIGN.
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
 1. ARCHA BELLUS DESIGN zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11).
 1. ARCHA BELLUS DESIGN zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia dôvodná.
Novinky
 
Obľúbený tovar
 
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.